Nawigacja

Sylwetka absolwenta Statut Szkoły Misja Szkoły Wykaz programów nauczania

Dokumenty szkoły

Statut Szkoły

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Janiny Bühl 

W PRZYŁĘKOWIE

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Statut tworzy się w oparciu o następującą podstawę prawną:

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 17 października 1997r.

Konwencja Praw Dziecka ratyfikowana przez Polskę z 1991r.  (Dziennik Ustaw numer 120 pozycja 526 i 527 z 1991r.)

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r.  (tekst jednolity Dz. U. zm 1996r. Nr 67. Poz. 329 z późniejszą zmianą)

Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

(Dz. U. numer 12 poz. 96 z 1999r.)

Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 z późniejszą zmianą) Rozporządzenie MEN z dn. 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 1999r. Nr 14, poz. 131         z późniejszą  zmianą)

Rozporządzenie MEN wz z dnia 15 lutego 1999r. W sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999r. Nr 14, poz.132 z późniejszą zmianą)

Rozporządzenie MENiS z dnia 21 marca 2001r. W sprawie warunków i sposobu oceniania, identyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 199 poz. 2046).

Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów           i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2003r. Nr 13, poz.157).

Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004r. W sprawie warunków  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz.323 i Nr 128, poz. 1419 oraz  z 2002r. Nr 46, poz. 433 późniejszą zmianą).

Rozporządzenie MEN z dnia 19 września 1996r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach publicznych Dz. U. numer 119, poz. 562.

Rozporządzenie z MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. W sprawie warunków. Sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1993r. Nr 36, pozycja 155 oraz Dz. U. Nr 83 poz. 390).

Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego w sprawie ramowych planów nauczania        w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15 poz. 142)

Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ramowych nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.z 2003r. Nr 39 poz. 337)

Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczzania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.       z 2002r. Nr 23 pozycja 225).

Rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych szkołach (Dz. U. z 2002r. Nr 51 poz.458).

Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002r. W sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 69 poz.635).

Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114).

Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2004r. Nr 179, poz. 1845).

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003r. W sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2003r. Nr 23 oz. 193)

 

 

  

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1.


Szkoła Podstawowa w Przyłękowie jest szkołą publiczną

Pełna nazwa placówki brzmi:

 

Szkoła Podstawowa

im. Janiny Bühl

w Przyłękowie

ul. Wspólna 56

34- 331 Świnna

 

 Siedzibą szkoły jest miejscowość Przyłęków, natomiast filia z młodszymi klasami znajduje się we Świnnej.

Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

Za całość pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły.

Obsługa finansowo - księgowa znajduje się w Urzędzie Gminy w Świnnej.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Świnna zapewniająca warunki realizacji obowiązku szkolnego, a sprawującym nadzór pedagogiczny              - Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki                        w gimnazjum.

Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów.

 

 

  

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§1.

 

Zadaniem szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Szczegółowe cele                    i zadania szkoły określa program wychowawczy szkoły.

Zadania szkoły realizowane są przez nauczycieli zgodnie z podstawami programowymi, szkolnym programem nauczania oraz ze szkolnym programem wychowawczym.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

Zasady systemu oceniania ujęte zostały w wewnątrzszkolnym systemie oceniania uczniów.

Szkoła organizuje dla uczniów dodatkowe zajęcia typu:

przedmiotowe koła zainteresowań dla klas IV-VI,

gimnastykę korekcyjną dla klas I-III,

zespoły wyrównawcze dla klas I-III.

 Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którzy potrzebują jej z potrzeb rozwojowych czy też rodzinnych.

Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom               i rodzicom.

Szkoła współdziała z rodzicami / prawnymi opiekunami/ w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:

1. ogólne zebranie z rodzicami,

2. zebrania klasowe,

3. rozmowy indywidualne,

4. lekcje otwarte dla rodziców.


Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Szkoła ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia.

 

 

§2

 

Zadania  dydaktyczno - wychowawcze szkoły:

Szkoła spełnia funkcję: kształcącą, wychowawczą, kompensacyjną             i kulturotwórczą tworząc warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno - społecznego, estetycznego, politechnicznego         i fizycznego rozwoju uczniów.

Szkoła wyposaża w wiedzę: o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczno - ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie, o nauce, technice i pracy dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.

Szkoła wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy        o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, nasza placówka jako szkoła publiczna organizuje nauczanie religii.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

 

Zadania opiekuńcze:

 Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się, organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach.

Zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

Zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby - do zawiadomienia nauczyciela lub dyrektora szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

Zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

Zapewnienie uczniom kl. I- III bezpiecznego powrotu do szkoły.

Udzielanie uczniom mającym trudną sytuację materialną oraz dotkniętych wypadkami losowymi stałej, bądź doraźnej pomocy finansowej.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA


 Organami szkoły są:
 
Dyrektor szkoły,

Rada Pedagogiczna,

Samorząd Uczniowski,

Rada Rodziców.§1.

 

Dyrektor Szkoły

 

Dyrektora szkoły powołuje się w drodze konkursu na okres 5-ciu lat.

Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

opracowanie dokumentów organizacyjnych, zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

dokonanie zestawień programów nauczania obowiązujących w danej placówce i szkolnych zestawów podręczników oraz organizacji obrotu używanymi podręcznikami.

zatrudnianie i zwalnianie kadry pedagogicznej / po zasięgnięciu opinii związków zawodowych/ w trybie przepisów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy,

sprawowanie opieki nad dziećmi i stwarzanie warunków do harmonijnego ich rozwoju,

współdziałanie z Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną,

 zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,

pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, wychowawców i ocenianie ich,

 zorganizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność szkoły,

zadbanie o powierzone mienie, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

 dbanie o rozwój bazy materialno - technicznej szkoły,

 realizowanie zarządzeń organu nadzorującego oraz uchwał Rady Pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami.

 

Uprawnienia i odpowiedzialność dyrektora:

           Dyrektor ma prawo do:

wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły / po zasięgnięciu opinii związków zawodowych/,

premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,

przyjmowania uczniów do szkoły,

formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

decydowania o wewnętrznej pracy szkoły,

wykorzystywania środków finansowych / zgodnie z obowiązującym prawem budżetowym,

reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów               i korespondencji.

 

               Dyrektor szkoły odpowiada za:

poziom uzyskanych wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi,

zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego               i niniejszego statutu,

bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły, stan sanitarny        i stan ochrony   przeciwpożarowej,

prowadzenie dokumentacji zgodne z przepisami, bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§2

 

Rada Pedagogiczna

 

Radę Pedagogiczną tworzą - i biorą udział w jej posiedzeniu - wszyscy nauczyciele bez względu na wymiar czasu pracy. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodnie z art.43 ust.8 Ustawy o Systemie Oświaty.

W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział - na zaproszenie jej przewodniczącego -  zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz  jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników,

zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

arkusza organizacyjnego szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

projektu planu finansowego szkoły,

wniosków dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

propozycji dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały rady pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

Rada Pedagogiczna przygotowuje i opiniuje projekt statutu szkoły, planu nauczania, szkolnego programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz szkolnego zestawu programów i przedstawia go Radzie Rodziców.

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

W przypadku określonym w ust. 11, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego  wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§3.

 

Samorząd Uczniowski

 

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem". Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

prawo do zapoznania się z programem nauczania, programem wychowawczym, wewnątrzszkolnym system oceniania z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

prawo do jawnej i motywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

prawo wyboru przez referendum nauczyciela / nauczycieli/ pełniących rolę opiekuna samorządu.

Celem dobrego przepływu informacji Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, organizacje i koła zainteresowań mają prawo do informowania wszystkich społeczności szkoły o swoich programach, opiniach i problemach poprzez wydawanie gazetek, informatorów, biuletynów, plakatów itp.

Samorząd oraz uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasady -nie wolno  naruszać godności osobistej i dobrego imienia innych uczniów.

Przedstawiciel Samorządu może być zaproszony na wybraną część Rady Pedagogicznej celem zaprezentowania swojego stanowiska dotyczącego opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, szkolnego programu wychowawczego.

Na prośbę dyrektora szkoły Samorząd wydaje pisemną opinię o pracy nauczycieli

 

§4.

 

Rada Rodziców

 

Rodzice mają prawo znać i opiniować statut szkoły, szkolny program nauczania, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki oraz  wewnątrzszkolny system oceniania.

Rodzice mają prawo do wyłaniania swej reprezentacji rady rodziców zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu zgodnego z art.53,54 ustawy o systemie oświaty uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców.

Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły w ramach swoich kompetencji.

Zadaniem Rady Rodziców jest:          

pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz  wspomagania celów i zadań szkoły,

gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności  statutowej szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, w szczególności zaś:

znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie

ustalenie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

uzyskanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.

Rada Rodziców otacza szczególną troską uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, losowej udzielając im dofinansowania do obiadów  w stołówce szkolnej, kosztów zakupu podręczników z własnych środków finansowych. 

W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców może zapraszać na swoje zebrania dyrektora szkoły i przedstawiciela rady pedagogicznej .

Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną, zarząd rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły, ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, zarząd Rady Rodziców ma  prawo złożyć skargę do organu prowadzącego szkołę.

Szkoła organizuje dla społeczności rodziców spotkania wg ustalonego planu w celu umożliwienia informacji o postępach w nauce swoich dzieci oraz dyskusję na tematy wychowawcze.

Rada Rodziców ma prawo do opiniowania jednolitego stroju szkolnego.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

§1.

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

Szkoła jest placówką oświatowo - wychowawczą i kształcącą.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr rozpoczyna się l września i trwa do końca ferii zimowych, a drugi rozpoczyna się w pierwszym  dniu po feriach i trwa do końca ferii letnich.

Oddział można dzielić na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt 4, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-IV prowadzone są w grupach liczących 12 do 26 uczniów.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza są prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując   ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć

.Dla uczniów o obniżonych sprawnościach psychofizycznych szkoła z przyczyn od niej niezależnych nie zapewnia kształcenia integracyjnego.

Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki wypoczynku i rekreacji /wycieczki, biwaki, spotkania klasowe, imprezy sportowe/ a także możliwość wypicia ciepłego napoju i zjedzenia posiłku regeneracyjnego.

Zajęcia szkolne odbywają są 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 1420. Zajęcia pozalekcyjne za zgodą rodziców mogą być organizowane w sobotę.

W okresie ferii zimowych i letnich szkoła organizuje zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci.

Opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i wycieczkach sprawuje nauczyciel prowadzący w/w zajęcia, przestrzegając zasady, że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel tej szkoły.

Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły, w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy do 30 uczniów.

            Przy wyjściu poza miejscowość powinien być zapewniony opiekun dla grupy         do  15 uczniów.

            Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna                osoba dorosła dla grupy, do 10 uczniów powyżej 1000mnpm również

           przewodnik.

Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie przerw poprzez pełnienie dyżurów przez nauczycieli ustalonych zgodnie z przydziałem czynności.

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców / prawnych opiekunów/ lub organizację dowozy do szkoły - szkoła organizuje świetlicę.

Szkoła prowadzi świetlicę szkolną w godzinach od 715 do 1430 zapewniającą opiekę wychowawczą i spożycie jednego posiłku w stołówce szkolnej oraz gorącego napoju. Uczniowie korzystający z posiłku lub napoju wnoszą odpłatność. Dofinansowanie posiłków w szkole może odbywać się ze środków pomocy społecznej, środków Rady Rodziców, sponsorów w/g indywidualnych potrzeb uczniów.

Szkoła zapewnia bezpieczny dowóz uczniów zgodnie z odrębnymi zarządzeniami MEN i S, opiekę sprawuje nauczyciel-wychowawca świetlicy.

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne oraz ich pełną dokumentację.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.

W szkole działa biblioteka wraz z czytelnią służąca doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy wśród uczniów.

Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna.

Biblioteka prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 5 dni w tygodniu wg harmonogramu pracy biblioteki szkolnej. Lokal biblioteki umożliwia  gromadzenie i opracowanie zbiorów oraz wypożyczanie poza bibliotekę.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz   organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja każdego roku.

W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych  przez organ prowadzący szkołę.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Szkoła wspólnie z rodzicami, psychologiem i organami policji prowadzi działalność resocjalizacyjną.

Zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe kształcące nauczycieli mogą zawierać z dyrektorem szkoły umowę o odbywaniu praktyk przez słuchaczy  tego zakładu lub uczelni.

 W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza wśród dzieci zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły po uwzględnieniu warunków tej działalności i uzyskaniu opinii Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V


PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ORAZ UCZNIÓW

 

§1.


 Nauczyciele

 

Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa dyrektor szkoły.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej ustalone przez MENiS.

Pensum godzin nauczyciela określają aktualne przepisy MENiS.

Nauczyciel jest zobowiązany do wykonania innych zadań poleconych przez dyrektora szkoły związanych z organizacją procesu dydaktycznego i  opiekuńczo-wychowawczego.

Wynagrodzenie nauczyciela oblicza się na podstawie obowiązujących stawek  ustalonych przez MENiS. Wynagrodzenie to może być powiększone o dodatek motywacyjny.                                                    

Decyzję w sprawie dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły wg ustalonego regulaminu.

 

 

 

I. Obowiązki oraz uprawnienia i odpowiedzialność nauczycieli

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca

Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do:

otaczania indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego,

 współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego oddziale,

współdziałania z rodzicami swoich wychowanków włączając ich w sprawy klasy i szkoły.

Wychowawca w szczególności początkujący ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji, rady pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Dyrektor szkoły przydziela początkującemu nauczycielowi-wychowawcy opiekuna-przewodnika spośród doświadczonych, mających osiągnięcia w tym zakresie, nauczycieli szkoły.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest  żeby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom  bezpieczeństwa na zajęciach w szkole, w czasie dowozu oraz zajęciach  pozalekcyjnych i wycieczkach.

Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.

 

II. Nauczyciele mają prawo do:

formułowania autorskich programów nauczania i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami,

decydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, środków dydaktycznych i metod kształcenia uczniów,

oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania i promowania.

 

III. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,

bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach  organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z  niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie,

powierzone im pomoce dydaktyczne oraz sale lekcyjne.

 

 

§2.

 

Pracownicy niepedagogiczni

                  

Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły.

Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie stawek zaszeregowania zgodnych z taryfikatorem zatwierdzonym przez samorząd  terytorialny. Wynagrodzenie to może być powiększone o premię uznaniową do 20%. Decyzję przyznania premii uznaniowej podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

 

 

§3.

 

Uczniowie.

 

 I. Uczeń ma prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, opieki wychowawczej, bezpieczeństwa, ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, poszanowania jego godności,

podmiotowego, życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

swobody wyrażania myśli i przekonań jeśli nie narusza to dobra innych osób,

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

pomocy w przypadku trudności w nauce,

korzystania z poradnictwa psychologicznego,

korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, wybierania samorządu uczniowskiego zgodnie z ustawą o systemie oświaty wraz z uprawnieniami wynikającymi z tej regulacji.

uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad,

możliwości realizacji indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki,

znać swoje prawa i możliwości ich dochodzenia,

ochrony danych osobowych oraz tajemnicy korespondencji,

znajomości statutu szkoły, regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz swoich praw i obowiązków,

powiadomienia z wyprzedzeniem i terminem w zakresie pisemnych sprawdzianów, w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz  uzyskiwania  w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

 

 

II. Uczeń ma obowiązek:

przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,

uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie, uczyć się systematycznie, panować nad własnym rozwojem, uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

godnie reprezentować szkołę,

odnosić się z szacunkiem do nauczycieli , innych pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów

dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:

uczeń nie pije alkoholu i nie pali tytoniu,

nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,

zachowuje czysty i schludny wygląd stosowny do wieku,

dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro / sprzęt, urządzenia, pomoce i przybory szkolne/:

za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

dbać o schludny wygląd, nosić odpowiedni strój obowiązujący w naszej placówce:

strój codzienny – opis stroju: czysty, schludny, przyzwoity, stosowny do wieku dziecka

strój galowy – opis stroju: dziewczęta – granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka, chłopcy – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula.

wyłączania telefonu komórkowego podczas pobytu na terenie szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub kradzież telefonu na jej terenie. Telefonu nie można używać do nagrywania lub filmowania osób, bez ich zgody,

systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,

uczęszczać na wybrane zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze,

dbać o piękno mowy ojczystej,

usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych. Usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęciach; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność dziecka jest również zaświadczenie lekarskie. Nieobecność dziecka może rodzic usprawiedliwić osobiście lub telefonicznie,

godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole o poza nią,

na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,

podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego,

przestrzegać zasad życia społecznego:

uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,

przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

szanuje poglądy i wolność drugiego człowieka,

zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu czy życiu.

 

III. Nagrody i kary.

Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.

Nagroda może być przyznana za: wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych, konkursach, wzorową frekwencję /100%/.

 Nagroda może być udzielona w następującej formie:                

świadectwa z wyróżnieniem /średnia ocen 4,75%,bez oceny dostatecznej, oraz ocena wzorowa ze sprawowania.

pochwała wychowawcy na forum klasy,

pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej,

nagroda rzeczowa, dyplom, puchar, dyplom- wzorowy uczeń,

list pochwalny, gratulacyjny dla ucznia lub rodziców.

Kara może być udzielana za:

 nieprzestrzeganie obowiązków ucznia wymienionych w § 3 pkt II, zarządzeń osób i organizacji, naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktem oraz odpowiednim  orzeczeniem.                                                               

Kara może być udzielona w następującej formie:

upomnienie albo nagana udzielona przez wychowawcę indywidualnie

upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielone przez dyrektora szkoły indywidualnie, wobec Rady Pedagogicznej

nagana udzielona przez dyrektora wobec szkoły

czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez szkołę

Kary wymienione w pkt 5/1),2) mogą być anulowane na wniosek Rady  Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub klasowego.

Uczeń lub zespół, któremu została udzielona kara wymieniona w pkt 5/1) ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły, w pkt 5/2) do Rady  Pedagogicznej.

Kara może być zawieszona przez udzielającego ją na prośbę zainteresowanego  lub po złożeniu poręczenia przez Samorząd Uczniowski bądź rodziców.

Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją darować.

Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy ustaleniu oceny ze sprawowania.

 

IV. Uprawnienia ucznia.

Uczeń reprezentujący szkołę na konkursach, zawodach, imprezach środowiskowych w następnym dniu zwolniony jest z odpowiedzi ustnych.

Na prośbę dyrektora szkoły może wyrazić swoja opinie na temat pracy nauczyciela.

Solenizant w dniu swojego święta zwolniony jest z odpowiedzi ustnych.

Dni świąteczne ( Mikołaj, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca) są dniami wolnymi od pytania.

  

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

I. Podstawa prawna :

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz.2572, z późn.zm.) Dz.U. Nr 199, poz. 2046 Rozporządzenie Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 

II. Informacje ogólne

§1

 

PŁASZCZYZNY OCENIANIA

Ocenianiu podlegają:

osiągnięcia edukacyjne ucznia;

zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

 

§2

 

CELE OCENIANIA

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego

rozwoju;

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych

uzdolnieniach ucznia;

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy

dydaktyczno – wychowawczej.

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje(elementy oceniania):

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do

        uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

        z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej

        oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych

         w danej szkole;

 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych

      z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny

        klasyfikacyjnej zachowania;

ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane

        rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

        i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej

        zachowania;

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym

        opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§3

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego(do 20 września) informują

uczniów  oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

śródrocznych i rocznych (semestralnych), ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania.

3. Sposoby informowania:

1) rodzice informacje otrzymują od wychowawców klas na pierwszym

zebraniu:

a) informacja przekazana ustnie lub pisemnie,

b)na gazetkach informacyjnych w salach lekcyjnych,

 

2) uczniowie informacje otrzymują :

a) od wychowawców na godzinie wychowawczej,

b) od nauczycieli przedmiotów,

c) na gazetkach informacyjnych w salach lekcyjnych,

 

§4

 

ZASADY ZAPOZNAWANIA Z SYSTEMEM OCENIANIA

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel

ustnie, w bezpośredniej rozmowie z uczniem, rodzicami (opiekunami

prawnymi) uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na następujących warunkach:

1) uczeń otrzymuje do domu pracę klasową i zwraca na następnej lekcji,

podpisaną przez rodziców;

2) prace klasowe są udostępnianie do wglądu podczas zebrań lub w czasie

indywidualnych spotkań z wychowawcą / nauczycielem;

3) prace są w szkole przechowywane do końca roku szkolnego i oddawane uczniom po zakończeniu roku szkolnego.

 

§ 5

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań

edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych

ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 6

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 7

 

ZASADY ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub

informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

3. Jeżeli zwolnienie trwało krócej niż 2 miesiące, uczeń ma wystawioną ocenę klasyfikacyjną.

4. Jeśli uczeń był zwolniony z zajęć tylko w drugim semestrze to oceną roczną jest ocena z pierwszego semestru.

 

§ 8

 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na

podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym

publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. Wniosek i Opinia PPP powinny być przedłożone dyrektorowi szkoły do 30 września w I semestrze lub do końca lutego w II semestrze.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje

się „zwolniony”.

 

 

§ 9

 

FORMY KONTROLI POSTĘPÓW W NAUCE

1. Rodzice (opiekunowie prawni) informowani są o postępach i trudnościach ucznia w nauce poprzez:

1) wpis oceny do zeszytu przedmiotowego – wymagany jest podpis rodzica;

2) wpisywane na kartkach ocen ze wszystkich przedmiotów przekazywane

przez wychowawców klas na zebraniach klasowych;

3) przekazywanie informacji o proponowanych ocenach(szczególnie uczniów zagrożonych)  klasyfikacji semestralnej i rocznej na 4 tygodnie przed klasyfikacją przez wychowawców;

4) indywidualny kontakt wychowawcy lub nauczyciela (innych specjalistów) odnotowany wpisem do dziennika.

 

 

III. Ocenianie i klasyfikowanie

 

A. Ocenianie roczne, śródroczne, bieżące

 

§ 10

 

1. Klasyfikacja roczna/śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych/śródrocznych ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej/śródrocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania:

1) klasyfikacja śródroczna/roczna w kl. I-III szkoły podstawowej polega na

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej

śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej, która jest oceną opisową,

oceny cząstkowe w klasach I- III wyraża się cyframi, dopuszcza się „+” i „- ” oraz komentarz w dokumentacji nauczania prowadzonej przez nauczyciela.

2) począwszy od kl. IV szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny

z zajęć edukacyjnych ustalane są według skali:

a) stopień celujący - 6

b) stopień bardzo dobry - 5

c) stopień dobry - 4

d) stopień dostateczny - 3

e) stopień dopuszczający - 2

f)  stopień niedostateczny - 1

3) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

dodatkowych zajęć edukacyjnych począwszy od klasy 4 szkoły

podstawowej:

        Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

a)  Posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program

     nauczania w danej klasie,

b) Osiąga sukcesy w konkursach,

c) Samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy,

d) Dobrowolnie podejmuje się dodatkowych prac i prezentuje ich efekty,

e) Jest aktywnym uczestnikiem zajęć.

      Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

a) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

b) Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,

c) Potrafi wiązać wiadomości zdobyte wcześniej i zastosować tę  wiedzę w nowej sytuacji,

d) Potrafi samodzielnie zdobywać informacje,

e) Prace pisemne i odpowiedzi w większości oceniono na 5,

f) Jest aktywnym uczestnikiem zajęć.

      Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

a) Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o średnim stopniu  trudności,

b) Posiada wiedzę usystematyzowaną, przyswojoną w dobrym stopniu,

c) Stara się być aktywnym uczestnikiem zajęć,

d) Prace pisemne i odpowiedzi w zdecydowanej większości oceniono na 4.

   Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

a) Zna i rozumie podstawowe pojęcia,

b) Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o niewielkim stopniu trudności,

c) Posiada wiedzę niepełną, nie usystematyzowaną, przyswojoną w różnym stopniu,

c) Prace pisemne i odpowiedzi w większości oceniane są na 3.

   Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

a) Zna i rozumie podstawowe pojęcia,

b) Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

c) Ma braki w wiedzy i umiejętnościach nie wykluczające przyswajania nowych treści         przedmiotowych,

d) Prace pisemne i odpowiedzi w większości oceniane są na 2.

 

 

    Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

a) Nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć,

b) Nie potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać prostych problemów,

c) Ma braki w wiedzy i umiejętnościach uniemożliwiające przyswajanie kolejnych treści przedmiotowych,

d) Prace pisemne i odpowiedzi w większości oceniane są na 1.

 

4). Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów (bloków, zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podając uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego.

5). Dyrektor szkoły sprawdza zgodność standardów wymagań edukacyjnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i rodziców.

6) Oceny śródroczne i roczne nie są ustalane jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, nie później niż ostatniego dnia zajęć edukacyjnych 3 tyg. stycznia, niezależnie od terminu ferii zimowych.

3. Cztery tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

3a.Wychowawca informuje rodziców( prawnych opiekunów) o zagrożeniu ucznia z danego przedmiotu( ocena niedostateczna lub naganna z zachowania)- forma pisemna lub ustna.

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych :

1) Uczeń lub rodzic może zwrócić się do nauczyciela przedmiotu z prośbą

o podwyższenie oceny, maksymalnie o jeden stopień, w ciągu 3 dni od

otrzymania propozycji oceny, jeśli:

a) propozycja oceny końcowej jest równa lub niższa ocenie semestralnej,

b) w ciągu roku ( semestru) na bieżąco poprawiał prace klasowe;

2) Nauczyciel, który wyraził zgodę na ubieganie się o podwyższenie oceny,

sporządza pisemny i ustny sprawdzian obejmujący wymagania edukacyjne dla danego przedmiotu z całego roku (semestru). Tematy zadań pisemnych i ustnych ustalone przez nauczyciela muszą zostać zaakceptowane przez nauczyciela tego samego (pokrewnego) przedmiotu;

3) Sprawdzian przeprowadza się nie później niż na tydzień przed klasyfikacją roczną (semestralną);

4) Ustalona w wyniku sprawdzianu ocena nie może być niższa od proponowanej przez nauczyciela i jest ostateczna z zastrzeżeniem §16

ust.1 i §18 ust.1.

 

 

 

 

§ 11

 

1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, zespołu klasowego uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia:

1) wychowawca klasy zasięga opinii innych nauczycieli w formie ustnej

w obowiązującym w szkole arkuszu pomocniczym( załącznik nr 2), w tygodniu poprzedzającym klasyfikację;

2) wychowawca klasy zasięga opinii uczniów klasy i ocenianego ucznia

w formie pisemnej, ustalonej przez siebie, podczas godziny wychowawczej w tygodniu poprzedzającym klasyfikację;

2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych jest wliczana do średniej ocen semestralnych i rocznych.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę

klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 12

 

FORMY KONTROLI POSTĘPÓW W NAUCE

1. Sposoby sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów obejmują odpowiedzi ustne i pisemne:

2. Prace pisemne obejmują:

1) Prace klasowe, sprawdziany – będące sprawdzianami umiejętności uczniów z zakresu określonego planem realizacji programu (działu) nauczania:

a) o terminie pracy klasowej i sprawdzianu uczniowie muszą być poinformowani co najmniej 1 tydzień wcześniej i fakt ten musi być odnotowany w dzienniku, powinno się odbyć omówienie i poprawa pracy lub sprawdzianu porównawczego,

b) prace klasowe są przechowywane w szkole. Nauczyciel oddaje pracę klasową do domu, ale uczeń ma obowiązek zwrócić ją na następnej lekcji,

c) uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej, dwa razy w semestrze (każdej oceny), a z przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godz. w tygodniu 1 raz w semestrze. Oceny z poprawy są wpisywane do dziennika, chęć poprawy zgłasza nauczycielowi, który ustala termin,

d) w przypadku poprawy pracy klasowej przy wystawianiu ocen semestralnych/ rocznych bierze się pod uwagę tylko ocenę z poprawy,

e) uczeń, który nie pisał pracy klasowej, musi ją napisać w ciągu dwóch tygodni lub zaliczyć dany materiał w formie ustnej,

f) do poprawy pracy klasowej ma prawo uczeń, który nie pisał jej w pierwszym terminie z powodu choroby trwającej dłużej niż 2 tygodnie,

g) w ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa i dwie prace klasowe w ciągu tygodnia,

h) jeżeli zapowiedziana praca klasowa nie odbyła się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, to uczniowie piszą ją na najbliższej lekcji danego przedmiotu, bez względu na ilość prac klasowych w danym tygodniu;

2) Kartkówki – stanowiące formę sprawdzania i kontrolowania bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów, czas trwania kartkówki nie powinien przekraczać 20 minut. O zamiarze przeprowadzenia kartkówki przez nauczyciela uczniowie nie muszą być poinformowani, zakres materiału obejmuje dwie ostatnie lekcje;

3) Prace domowe - na przerwy świąteczne i ferie nie zadaje się prac domowych.

 

2. Skala i sposób formułowania ocen bieżących:

 

1) klasy I-VI oceny bieżące  wpisywane są w następującej skali

skala 1-6 (uwzględniająca plusy i minusy z wyjątkiem 6,2 i 1)

a) stopień celujący - 6

b) stopień bardzo dobry - 5

c) stopień dobry - 4

d) stopień dostateczny - 3

e) stopień dopuszczający - 2

f) stopień niedostateczny – 1

2) częstotliwość oceniania - minimalna ilość ocen w zależności od ilości godzin przypadających na przedmiot:         

1 godz. - 3 oceny

2 godz. - 4 ocen

3 godz. -  5 ocen

4 godz. i więcej – 6 ocen

3. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów (bloków, zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podając uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego.

4 Dyrektor szkoły sprawdza zgodność standardów wymagań edukacyjnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i rodziców.

5. Szczegółowe zasady oceniania z przedmiotów regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania.

6. Uczniowie ze stwierdzonymi przez psychologa specyficznymi trudnościami w nauce (dysfunkcjami) oceniani są zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, np. mają wydłużony czas pracy, obniżone wymagania w zakresie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej oraz czytelności pisma, a także mogą skorzystać z odczytania poleceń przez nauczyciela, itp.

 

§13

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

2. Formy wspomagania uczniów w uzupełnianiu braków w wiedzy i umiejętnościach:

1) diagnozowanie uczniów we współpracy z PPP i innymi placówkami,

2) organizowanie:

a) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych kl. I-III

b) konsultacji przedmiotowych( kółka przedmiotowe)

c) konsultacji psychologiczno – pedagogicznych

d) zajęć logopedycznych

e) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

 

B. Zachowanie

§ 14

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od kl. IV szkoły podstawowej ustala się według skali:

1) wzorowe

2) bardzo dobre

3) dobre

4) poprawne

5) nieodpowiednie

6) naganne

2a.Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić

wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 4a i 4b.

4a.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4b.Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

5. Kryteria oceniania zachowania:

1) wzorowe – uczeń spełnia wszystkie poniższe kryteria

a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia,

b) bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy, reprezentuje szkołę, np. w konkursach przedmiotowych i sportowych,

c) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy,

d) dba o honor i tradycję szkoły,

e) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka w szkole i poza nią;

f) jest koleżeński i życzliwy wobec uczniów i pracowników szkoły, np. pomaga kolegom w nauce i rozwiązywaniu problemów;

g) dba o estetyczny wygląd (swój, klasy, szkoły);

h) wyróżnia się dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;

2) bardzo dobre – uczeń spełnia wszystkie poniższe kryteria

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia,

b) wyróżnia się pracą na terenie klasy,

c) jego zachowanie w stosunku do kolegów nie wzbudza zastrzeżeń,

d) bierze udział w imprezach i konkursach szkolnych,

e) wyróżnia się pilnością,

f) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

g) jest życzliwy dla kolegów i pracowników szkoły,

h) dba o estetyczny wygląd (swój, klasy, szkoły);

3) dobra – uczeń spełnia wszystkie poniższe kryteria

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia,

b) systematycznie uczęszcza na zajęcia, ma maksymalnie trzy

nieusprawiedliwione godziny, ma maksymalnie trzy nieusprawiedliwione

spóźnienia,

c) bierze aktywny udział w zajęciach,

d) pracuje samodzielnie, na miarę swoich możliwości,

e) dba o mienie klasy, szkoły,

f) dba o estetyczny wygląd swój, klasy i szkoły, dba o higienę osobistą,

g) kulturalnie się zachowuje,

h) wywiązuje się z podejmowanych zadań;

4) poprawna – uczeń spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a) stara się być kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,

b) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,

c) przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów,

d) stara się wywiązywać z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac,

e) ma najwyżej 8 nieusprawiedliwionych spóźnień,

f) ma najwyżej 8 nieusprawiedliwionych godzin;

5) nieodpowiednia – uczeń spełnia jedno z poniższych kryteriów

a) utrudnia prowadzenie zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

b) używa wulgarnych słów, kłamie,

c) nie wywiązuje się z powierzonych mu prac,

d) ma agresywny stosunek do kolegów, np.: prowokuje lub namawia do

niewłaściwych zachowań, swoim zachowaniem zagraża innym,

e) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,

f) ma więcej niż 8 nieusprawiedliwionych spóźnień,

g) ma więcej niż 1 dzień lub więcej niż 8 pojedynczych

nieusprawiedliwionych godzin;

6) naganna – uczeń spełnia jedno z poniższych kryteriów

a) pali papierosy,

b) pije alkohol,

c) używa bądź rozprowadza środki odurzające,

d) zdarzyło mu się wymuszenie pieniędzy lub kradzież,

e)notorycznie wagaruje;

6.Szczegółowe kryteria ustalania punktów z zachowania zawarte są w załączniku

nr 1.

7. Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) uczeń lub rodzic w ciągu 3 dni od otrzymania propozycji oceny, może

zwrócić się do wychowawcy z pisemną prośbą o podwyższenie jej (maksymalnie o jeden stopień), jeśli jest ona niższa bądź równa ocenie semestralnej, z zastrzeżeniem pkt.2;

2) uczeń, który popełnił wykroczenie obniżające ocenę do nieodpowiedniej

lub nagannej nie ma prawa ubiegać się o podwyższenie oceny;

3) prośba jest formą kontraktu zawartego między uczniem

i wychowawcą, w którym uczeń zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich kryteriów oceny, o którą się ubiega;

4) kontrakt jest podpisywany przez ucznia, rodzica i wychowawcę;

5) jeśli warunki kontraktu zostaną spełnione, wychowawca ustala ocenę zgodną z kryteriami.

8. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §17ust.1.

 

C. Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 15

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może

zdawać egzamin klasyfikacyjny po złożeniu podania do dyrektora szkoły.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust 4 pkt. 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,

z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1,

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje

się „nieklasyfikowany”, co uniemożliwia otrzymanie promocji do klasy programowo wyższej bądź ukończenie szkoły.

 

IV. Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej

 

§ 16

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 16.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18

 ust. 1.

 

§ 17

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w formie

pisemnej zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności

ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku roczne (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

V. PROMOCJA


§ 18

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

1b.W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na

podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Pomimo negatywnej opinii rodziców o nie promowaniu decyduje Rada Pedagogiczna.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3,4, § 14 ust. 4a i 4b oraz § 19 ust.9.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3a.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3. wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 i 9.

 

 

 

 

VI. EGZAMIN POPRAWKOWY


§ 19

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach (np. zdarzenie losowe ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –

jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół

zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

 

 

 

 

VII. UKOŃCEZNIE SZKOŁY

§ 20

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 18 ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4a i 4b;

2) w przypadku szkoły podstawowej  - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w Rozdziale 4 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007r.

3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3a.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w ust.3) wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

            Regulamin oceniania zachowania

 

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób i respektowaniu obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

Ocena z zachowania ma wpływ na promocję do następnej klasy.

Tryb i zasady ustalania ocen z zachowania uczniów :

1) ocenę ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego i innych nauczycieli,

2)  nauczyciele winni zgłaszać na bieżąco uwagi o zachowaniu uczniów,

3) ustalona w powyższy sposób ocena ze sprawowania może być zmieniona przez Radę Pedagogiczną,

4) ocena z zachowania musi być podana uczniom na 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

 

     Szczegółowe kryteria ocen z zachowania uczniów :

 

Punktacja zaczyna się od 0 punktów –

od 0 w dół - zachowanie naganne

Od 1 do 70 pkt zachowanie nieodpowiednie

Od 71 do 114 pkt zachowanie poprawne

Od 115 do 150 pkt zachowanie dobre

Od 151 do 180 pkt zachowanie bardzo dobre

Powyżej 180 pkt zachowanie  wzorowe

 

 

1. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za :

 

1) Konkursy

udział w konkursach szkolnych i zawodach sportowych na terenie szkoły – 3 pkt

a) dodatkowo nagradzamy miejsce :

                                                            III + 2 pkt.

                                                                                      II + 3 pkt.

                                                                                       I + 5 pkt.

 

2) Reprezentowanie szkoły poza jej terenem -  10 pkt  

a) dodatkowo nagradzamy miejsce:

                                                 III  + 5 pkt.

                                                                                     II  + 10 pkt.

                                                                                      I  + 15 pkt.

3) Funkcja w klasie i szkole ( zależnie od zaangażowania)od 1 do 10 pkt.   

4) Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej od l do 20pkt.

5) Praca na rzecz klasy od l do 10pkt za każdą pracę wg rangi

pełnienie dyżurów w klasie 10pkt.tygodniowo

dbałość o wystrój klasy i jej czystość 0-8 pkt.

6) Punktualność – 20 pkt. (wzorowa frekwencja, uczeń który nie ma nieusprawiedliwionych lekcji). Nieobecność w szkole powinna być usprawiedliwiona do 2 tygodni, w formie pisemnej lub ustnej.

7)  Pomoc kolegom w nauce od l do 10 pkt.

8) Kultura zachowań od l do 50pkt. Punktację ustala wychowawca (od l-25 pkt)  oraz samorząd klasowy (od l do 25).

      Ocenia się :

przestrzeganie form grzecznościowych na terenie szkoły i poza nią,

zachowanie na lekcjach

kulturę słowa

przestrzeganie regulaminu szkolnego

zaangażowanie w pracy społecznej na terenie szkoły i poza nią

9) Stosunek do obowiązków lekcyjnych od l do 50 pkt.

Stosunek do nauki:

                         - 4,76 - 6,00   25pkt

                         - 4,00-4,75    20pkt

                         - 3,50-3,99    15pkt

                         - 3,00-3,49    10pkt

 

Przygotowanie do zajęć, aktywność od l do 25pkt (ustala wychowawca w porozumieniu z nauczycielami uczącymi )

10) Specjalne akcje dyrektora szkoły. Punktacja każdorazowo ustalana będzie przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Ilość punktów z tych akcji brana pod uwagę przy ocenianiu zachowania, nie może przekraczać 50 punktów.

 

2. Uczeń traci punkty za :

 

1) przeszkadzanie na lekcji od l do 5pkt za każde upomnienie, decyduje        wychowawca – nauczyciel

2) Niewykonywanie poleceń nauczyciela od 1 do 5pkt za każdą uwagę

3) Aroganckie odezwanie do dorosłych od 5-30pkt

4) Ubliżanie koledze od 2-15pkt

5) Wulgarne słownictwo od 5-15pkt.

6) Złe zachowanie na stołówce, świetlicy, szatni, w autobusie, w drodze do i ze szkoły od 1—5pkt.

7) Wrzaski na korytarzu od 1-5pkt

8) Niszczenie sprzętu i umeblowania oraz budynku od 10-40pkt.

9) Kradzież 50pkt.

10) Zaśmiecanie otoczenia od 1-5pkt.

11) Palenie papierosów od 20 – 40 pkt.

12) Spóźnienia na lekcje (za każde nieusprawiedliwione godziny za semestr)

 

 1 – 3    (5pkt)

 4 – 6   (15pkt)

 7 – 10  (20pkt)

więcej niż 10: 30 pkt. max

13) Niewykonanie zobowiązań - w zależności od wagi sprawy 1-10 pkt.

14) Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia :

 

l - 2 lekcje    10pkt

3 - 5 lekcji    20pkt

6 i więcej      30pkt.

 

15) Wyłudzanie pieniędzy 50pkt.

16) Za każdy odnotowany brak obuwia 5pkt. – każdorazowo

17) Nie przestrzeganie aktualnych zarządzeń dyrektora w tym korzystanie z telefonu  komórkowego,            odtwarzaczy i sprzętu elektronicznego od 5 do 10pkt.

18) Świadome wprowadzanie nauczycieli w błąd  kłamstwa, oszustwa od 10 – 50pkt -każdorazowo

19) Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów 5 – 50 pkt. każdorazowo

20) Uczeń otrzymuje automatycznie ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia jeżeli: - otrzyma upomnienie, naganę lub ostrzeżenie  udzielone przez  dyrektora szkoły indywidualnie lub wobec Rady Pedagogicznej:

           a) otrzymuje naganę od dyrektora na forum szkoły,

                b) otrzymuje zakaz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez    

                    szkołę.

21) Uczeń otrzymuje ocenę naganną jeżeli:

otrzymał naganę od dyrektora na forum szkoły lub przed Radą Pedagogiczną

był uczestnikiem szczególnie brutalnych napadów i bójek

udział w kradzieżach i rozbojach, czego konsekwencją jest postępowanie karne

 

 


ROZDZIAŁ VII

 

§1.

 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W OSTANIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

 

WSTĘP

Sprawdzian poziomu opanowania umiejętności przeprowadza się w klasie VI Szkoły Podstawowej w miesiącu kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

1. Organizacja sprawdzianu.

1) Za organizację sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Może on nie później, niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu powołać zastępcę, przewodniczące szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

2) Nie później niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian, przewodniczący przesyła dyrektorowi komisji okręgowej listę uczniów przystępujących do sprawdzianu i odpowiada za zabezpieczenie dokumentacji i prawidłowy przebieg sprawdzianu.

3) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół nadzorujący w składzie:

a) przewodniczący

b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony w innej szkole.

4) W czasie trwania sprawdzianu uczeń musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do samodzielnej pracy. Nie może korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5) Sprawdzian trwa 60 minut.

6) W czasie sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali, jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

7) W przypadku zakłócenia przebiegu sprawdzianu przez ucznia lub niesamodzielnego rozwiązywania zadań, przewodniczący SKE przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego pracę.

8)  Przewodniczący SKE sporządza protokół przebiegu sprawdzianu, który podpisuje zespół nadzorujący i przekazuje go do komisji okręgowej.

9)  Uczeń może uzyskać ze sprawdzianu max 40 pkt

10) Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby pkt przyznawanej przez egzaminatorów.

11) Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

 

2. Warunki sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

1) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podst. opinii poradni PPP.

2) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podst. tego orzeczenia.

3) Opinia o której mowa w pkt1 powinna być wydana przez poradnię psych- ped. Nie później niż do końca września roku szkolnego, w który jest przeprowadzony sprawdzian, z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III SP. Dla tych uczniów czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej jednak niż o 30 min.

4) Opinie rodzice składają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian.

5) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo na podst. Zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą  przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiedniej ze względu na ich stan zdrowia.

6) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

7) Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w Gimnazjum może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

8) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podst. Zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

 

3. Postanowienia końcowe.

 

1) Uczeń, który przerwał z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał go, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora komisji centralnej nie później, niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

2) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę Szkoły Podstawowej.

3) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek dyrektor szkoły, który działa w porozumieniu z rodzicami.

4) Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

5) Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

6) Sprawdzona lub oceniona praca może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanych przez dyrektora komisji okręgowej na wniosek ucznia lub jego rodziców.
ROZDZIAŁ VIII

§1.

 

METODY I SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW.

 

Powiadamianie rodziców o osiągnięciach uczniów odbywa się poprzez:

1) informację w zeszytach przedmiotowych

2) konsultacje z rodzicami

3) zebrania z rodzicami

4) informację telefoniczną

5) w szczególnych przypadkach wizytę wychowawcy w domu ucznia.

O zagrożeniu ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub oceną nieodpowiednią z zachowania uczeń i jego rodzice powinni być poinformowani co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu, wychowawca wysyła pisemne zawiadomienie do domu( list polecony).

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

§1.

 

METODY MONITOROWANIA I EWALUACJI SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.

 

OGÓLNE PROCEDURY:

zapoznanie rodziców i uczniów z przyjętym przez Radę Pedagogicznym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

powołanie zespołu nauczycieli ds. nowelizacji WSO

zebranie opinii uczniów, rodziców, nauczycieli o WSO – ankiety raz w roku, odpowiedzialny zespół do spraw WSO

poprawianie i udoskonalanie systemu po przeanalizowaniu wyników ankiet – odpowiedzialny zespół  ds.WSO

 

 

 

ROZDZIAŁ X

§1.

 

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

 

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach dodatkowych stosownie do, potrzeb i możliwości szkoły:

Zezwala na realizowanie indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.

Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psych- ped. może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauczania wyznaczając nauczyciela- opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji.

Organizuje naukę j. angielskiego od kl. I zapewniając wykwalifikowaną kadrę i bazę dydaktyczną

Udostępnia dobrze wyposażoną ciągle wzbogacaną pracownię komputerową dla wszystkich chętnych( w ramach zajęć dydakt. i kółka informatycznego)

Organizuje zajęcia zespołów dydaktyczno- wyrównawczych dla uczniów klas I – III mających trudności z nauką oraz uczniów klas IV – VI jeśli wyniknie taka potrzeba, kieruje uczniów z wadami postawy na zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, powołuje do życia różnego rodzaju kółka i organizacje uczniowskie.

Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

możliwość zwolnienia z części lub całości sprawdzianu i egzaminu laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Rozwijanie zainteresowań i pielęgnowanie uzdolnień i talentów ucznia poprzez:

wykorzystywanie metod aktywizujących , umożliwieni dostępu do nowoczesnych środków dydaktycznych, audiowizualnych, multimedialnych,

organizację zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń o których jest mowa wyżej oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki określa MENiS

Szkoła zapewnia indywidualną opiekę niektórym uczniom:

prowadząc indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami dzieci mających trudności z aklimatyzacją, nauką przystosowanie się do nowych warunków, nowego zespołu klasowego,

zapewniając pomoc uczniom z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruch, słuchu i wzroku na miarę możliwości szkoły na podstawie orzeczeń lekarskich i poradni psych- ped.

współdziałając z instytucjami opieki społecznej w Gminie i miejscowości w sprawach pomocy materialnej ( stałej lub doraźnej) uczniom żyjącym w trudnych warunkach lub znajdującym się w szczególnej sytuacji losowej.

Szkoła zapewnia uczniom pomoc poradni psychologiczno- pedagogiczne.

1) współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną: zaprasza jej pracowników do  szkoły na spotkania z uczniami , rodzicami i nauczycielami, kieruje uczniów na badania.

2) realizuje zalecenia Poradni poprzez:

organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów prowadzonych systemem szkoły specjalnej,

włączanie uczniów mających trudności z opanowaniem materiału programowego do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

obniżanie wymagań programowych w stosunku do uczniów mających niewielkie możliwości intelektualne

proponuje uczniom słabszym wykonanie dodatkowych zadań o niższym stopniu trudności

w szczególnych przypadkach współpracuje z innymi instytucjami specjalistycznymi.

w szczególnych przypadkach współpracuje również z innymi specjalistycznymi instytucjami.

W imię dobra dziecka, z myślą o jego sukcesach szkoła ściśle współpracuje z rodzicami, którzy mają prawo do:

uczestnictwa w zebraniach ogólnych, wywiadówkach, rozmowach indywidualnych tzw. konsultacjach oraz zajęciach szkolnych za zgodą prowadzącego( Dni otwarte dla rodziców)

zapoznanie się z WSO oraz zasadami przeprowadzania egzaminów sprawdzających , poprawkowych, klasyfikacyjnych

zapoznanie się z planem pracy dydakt-wych. , planem wycieczek, planem imprez w szkole

uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn w nauce

informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci

wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły

inicjowani różnego rodzaju spotkań

gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, które przeznaczają na wspieranie działalności statutowej szkoły

współdziałanie w organizacji imprez szkolnych

uczestnictwa w apelach i uroczystościach okolicznościowych

Celem realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Zebrania te organizowane są co najmniej trzy razy w roku.

Szkoła posiada swój własny program wychowawczy, który uchwala z porozumieniu z Radą Rodziców.

Program Wychowawczy i Program Profilaktyki stanowią odrębny dokument szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ XI

§1.

 

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY.

 

 

1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 6 lat.

 

1) Obowiązek szkolny w szkole podstawowej rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz  

           trwa do ukończenia 6-cioletnij szkoły podstawowej.

2) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art.16 ust.1 ustawy.

3) Dziecko jest zapisane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

4)  Do szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

 

z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

na prośbę rodziców / prawnych opiekunów/ - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

 

5)  Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje

             się ucznia na podstawie:

 

świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen, wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

pozytywnych wyników klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku przyjmowania ucznia, który spełnia  obowiązek szkolny poza       szkolą na podstawie art.16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty.

świadectwa / zaświadczenia/ wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

§1.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 

Szkoła ma prawo do posiadania własnego ceremoniału szkolnego.

Szkoła wydaje uczniom legitymacje szkolne i karty rowerowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla wg ustalonego wzoru:

 

Na pieczęci okrągłej używany jest zapis:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKOWIE

 

Na stemplu podłużnym używany jest zapis:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Janiny Bühl

W PRZYŁĘKOWIE

UL. WSPÓLNA56

34-331 ŚWINNA

 

Szkoła prowadzi i przechowuj dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

Zmiany w statucie są dokonywane na podstawie nowelizacji( aneks).

Nowelizacji statutu dokonuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Pedagogicznej w głosowaniu jawnym, po zasięgnięciu opinii rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Każda radykalna zmiana przepisów oświatowych powoduje automatyczne zmiany w  statucie.

Tryb zaznajamiania ze statutem:

powołanie zespołu nauczycieli do opracowania statutu szkoły

analiza projektu statutu szkoły przez Radę Pedagogiczną, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

po zapoznaniu się z powyższymi opiniami Rada Pedagogiczna uchwałą, uchwala statut szkoły

statut szkoły wchodzi w życie z dniem 1 września

 

 

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY BÜHL W PRZYŁĘKOWIE
    Szkoła Podstawowa im. Janiny Bühl w Przyłękowie, Przyłęków ul. Wspólna 56, 34-331 Świnna
  • 033/8638159

Galeria zdjęć