Nawigacja

Sylwetka absolwenta Statut Szkoły Misja Szkoły Wykaz programów nauczania

Dokumenty szkoły

Sylwetka absolwenta

SYLWETKA ABSOLWENTA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 IM. JANINY BÜHL W PRZYŁĘKOWIE

 

Realizacja ogólnych zadań szkoły pozwala przyjąć, że uczeń kończący szkołę podstawową:


dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu; w domu i w szkole. Jest pogodny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego,

jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawnia sport w jego różnych odmianach. Podejmuje próby rozmaitych ekspresji artystycznych. Na miarę swoich możliwości śpiewa, gra, rysuje, maluje. Jest przygotowany do odbioru kultury wysokiej,

jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Postrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i w związki przyczynowo - skutkowe. Jest aktywny umysłowo - na ogół się nie nudzi,

jest krytyczny. Potrafi sam i przy pomocy nauczyciela selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu,

jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów własnych i innych. Akceptuje porażki, ale wytrwale szuka innych rozwiązań. Stara się rozwiązywać problemy. Działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności,

jest otwarty. Wykorzystuje swoje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentuje swój punkt widzenia i rozumie poglądy innych. Uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Potrafi planować swoje zadania,


jest prawy. Rozróżnia dobre i złe zachowania. W swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje,


jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w jego środowisku i uwzględnia je w swoim postępowaniu. Dba o własne i innych bezpieczeństwo psychiczne psychiczne i fizyczne. Postępuje zgodnie z zasadami higieny i dbałości o zdrowie.

jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Stara się zrozumieć innych i dostrzec w nich coś dobrego,

sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i prze­życia w formie pisemnej i ustnej;
  • dysponuje znacznym zasobem informacji o otaczającym go świecie i umiejętnościami    umożliwiającymi kontynuację nauki w gimnazjum,
  • potrafi się posługiwać językiem angielskim w prostych sytuacjach komunikacyjnych,
  • posiada kartę rowerową

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY BÜHL W PRZYŁĘKOWIE
    Szkoła Podstawowa im. Janiny Bühl w Przyłękowie, Przyłęków ul. Wspólna 56, 34-331 Świnna
  • 033/8638159

Galeria zdjęć